Ảnh Hội thi Giáo viên làm cán bộ đoàn giỏi năm học 2020-2021

Kết quả Hội thi Giáo viên làm cán bộ đoàn giỏi năm học 2020-2021 đồng chí Nguyễn Đức đạt loại Giỏi xuất sắc, đồng chí Nguyễn Thị Yến đạt loại Giỏi.