Thông báo cho học sinh tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch Covid-19