Thông báo tuyển sinh bổ sung lớp 10 năm học 2019-2020